Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında yapılacak değişiklikler

Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında yapılacak değişiklikler

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı şirketlere ortak olan yurtiçindeki şirketlerde uygulanan %100 kazanç istisnası eksik de olsa bazı şartları sağlamaları durumunda %50 oranında uygulanması düzenlenmektedir.

Hizmet ihracında elde edilen kazanca (GELİR ve KURUMLAR vergisi mükellefleri için) uygulanan indirim oranı %80’e çıkarılmaktadır (KVK).

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine (örneğin imalatçıların ihraç kayıtlı satışları) kurumlar vergisinin 5 puan indirimli olarak uygulanması öngörülmektedir.

Kur korumalı hesaplara uygulanan kurumlar vergisi istisnası süresi 30/6/2024 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmektedir.

Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV2’nin alımlara ait KDV'den indirilebilmesi için ödenmiş olma şartı getirilmektedir.

KDV Kanununda yer alan KDV iade hakları için; Cumhurbaşkanına iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma  yetkisi verilmektedir.

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV2 beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 19 uncu gününe, ödeme tarihi ise 21 inci gününe çekilmektedir.

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesi, sağlık tesislerine ilişkin projeler ve eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler için uygulanan KDV istisnası süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Ulaştırma ve Alt Yapı Harcamalarına yönelik KDV istisnası süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve tesliminde uygulanan KDV istisnası 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasının kapsamı genişletilmektedir.

Gerçek kişilerin yurt dışından elde edilen kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır.

İhracatta götürü gider uygulaması kaldırılmaktadır.

Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde uygulanan stopaj oranlarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanının yetkisi genişletilmektedir.

Yabancı paralardan elde edilen faiz gelirleri ile sermaye piyasası araçlarından elde edilecek kazançlarına uygulanan stopaj oranlarının %40'a kadar artırabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi düzenlemesi yapılmaktadır.

Sporcu ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin sabit oran uygulamasının süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan istisna süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Ar-Ge ve yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve sürelerinin mevcut faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanması uygulamasında süre 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Banka ve finans kurumlarınca yapılacak enflasyon düzeltmesinin vergi matrahını etkilenmemesi düzenlenmektedir.

Konut kredilerine uygulanan BSMV istisnasına sınırlama getirilmektedir. Bu kapsamda üzerinde konut olan birinin kooperatif veya konut finansmanı şirketlerinden alacakları konutlar için BSMV istisnası kaldırılacaktır. 

ÖTV Kanununa göre serbest bölgelerin yurtdışı sayılıp sayılmadığı belirsizdi. Yeni düzenleme ile ÖTV Kanununa serbest bölgelerin yurtdışı sayılmayacağı hususu eklenecek ve ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.

Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmeler artık noterden yapılmak zorunda kalacak ve yapılan işlemlerden ÖTV alınması sağlanacaktır.

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarından asgari 160 TL vergi alınmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 31/12/2033 tarihine uzatılmaktadır.

Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan sağlanmaktadır. Düzenlemeden sonra kamu kurumları kamu alacaklarının tahsili amacıyla borçluya elektronik haciz uygulayabilecek.

Bazı kamu alacaklarının taşınmaz devriyle ödenmesinde süre 31/12/2028 tarihine uzatılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde yapılan sorgulamalar için başkanlık 25 kuruştan az olmamak üzere ücret alacaktır.

Uluslararası ihalelere ilişkin damga vergisi istisnası ülkeye döviz kazandıran faaliyetler dışındaki sözleşmeler için uygulanmayacaktır.

Denizcilik sektörüne ilişkin Harçlar Kanununda düzenlemeler yapılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığına beyanname, bildirim veya form verme veya ödeme sürelerinin son gününü kanunî süresinden itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi ve vergiye uyum çerçevesinde her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ile risk analizine tabi tutma yetkisi verilmektedir.

0 Yorum

Yorum Yaz