7256 Sayılı Kanun kapsamında Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması hk.

7256 Sayılı Kanun kapsamında Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması hk.

17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile kamu alacaklarında yapılandırma yapılmış ve bazı kanunlar değiştirilmiş, süresi uzamış ve değişiklikler yapılmıştır.
 
Başlıklarla bakıldığında bu kanunu ve yapılan değişiklikleri;

 • Borç Yapılandırması, taksitlendirme, indirimler
 • Sgk ve İşkur Teşviklerinde değişiklik
 • Diğer kanun ve uygulamalarda çeşitli değişiklikler diye sınıflandırabiliriz.
Aşağıda özetini sunduğumuz kanun değişikliklerini inceleyebilirsiniz.
 
BORÇ YAPILANDIRMASI, TAKSİTLENDİRME, İNDİRİMLER
 
Kanun Kapsamına giren Borçlar
 • Vergi idaresinin alacaklı olduğu bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve gecikme faizleri, özel usulsüzlük cezaları vb.
 • SGK’ nın alacaklı olduğu tüm borçlar, cezalar, gecikme zamları
 • Ticaret Bakanlığı’nın alacaklı olduğu tüm gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zamları
 • Belediyelerin alacaklı olduğu tüm emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi vergiler, cezalar ve gecikme faizleri
 • İl özel idareleri, Odalar, Mesleki birlikler, İhracatçı birlikleri, vakıflar müdürlüğü ve diğer vakıflar, TSE, Kalkınma ajansları ve kredi yurtlar kurumuna olan tüm borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir.
Yapılandırma dönemi
 • 31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) verilmesi gereken tüm beyannamelere (verilmemiş ya da düzeltilecek olan) ait vergi ve bunlara bağlı cezalar, faiz ve zamlar
 • 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş vergi ve bunlara bağlı ve bağlı olmayan cezalar, faiz ve zamlar
 • 31.08.2020 tarihinden önce doğmuş ve doğan diğer tüm kurumlara ait yükümlülüklerden dolayı çıkan vergi, ceza, faiz ve zamlar
 • Kurumlar ve Gelir Vergisi için 2019 dönemi ve önceki dönemlere ait beyannameler
 • KDV, Muhtasar gibi aylık verilen beyannamelerde 07/2020 dönemi ve öncesine ait beyannameler
 • SGK için verilen bildirgelerde 07/2020 dönemi ve öncesi
 • Geçici Vergi için 2020/2.dönem beyannamesi ve öncesi
 • MTV, Emlak, Çevre temizlik vb. tahakkuk etmiş tüm borçlar 2020 yılı dâhil olmak üzere yapılandırma kapsamındadır.
 • 08/2020 dönemine ait beyanname ve bildirimler kapsamda değildir.
 • Covid-19 sebebiyle mücbir sebep ilan edilerek ertelenmiş ve ödeme süresi Ekim/2020 – Kasım/2020 Aralık/2020 aylarına isabet eden borçlar yapılandırma kapsamında değildir.
 
Kapsama giren borçlar özet tablo
 
Ödenecek tutarlar
Tahsilinden vazgeçilen silinen tutarlar
Vergi asıllarının TAMAMI Vergi aslına bağlı cezaların ve idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı OLMAYAN CEZALARIN %50'si Vergi aslına bağlı OLMAYAN CEZALARIN %50'si (Usulsüzlük cezaları)
Gecikme Faizi Gecikme Cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı dikkate alınacak Gecikme Faizi Gecikme Cezası ve zammı cezalarının tamamı silinecek
İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50'si İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50'si silinecek
 
 • DAHA ÖNCEKİ 6736-7020-7143 SAYILI KANUN YAPILANDIRMASINDA VERGİ BORÇLARINI YAPILANDIRARAK ÖDEMEYENLERİN BOZULAN TAKSİTLERİ BU KANUN KAPSAMINDADIR.
 
 • Bu kanunda Matrah Artırımı, Stok Affı, Kasa Affı vb. şirket kayıtlarının düzeltilmesi gibi işlemler YOKTUR. Sadece borç yapılandırması vardır.
 
 • Gecikme zamları ve faizleri silindikten sonra Yİ-ÜFE oranları hesaplanırken;
 
 • 31.12.2004 tarihine kadar olan borçlar için TEFE aylık değişim oranları
 • 01.01.2005 tarihinden itibaren ÜFE aylık değişim oranları
 • 01.01.2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
 • 01.11.2016 tarihinden itibaren aylık 0,35 oranı olarak kullanılacak ve yeniden faizlendirilecektir.
 
Başvuru süreci, taksitlendirme ve ödeme şartları
 • Başvurular 31.12.2020 tarihine kadar ( bu tarih dâhil) idareye başvurmaları gerekmektedir.
 • Vergi borçları için İlk taksit ödemesi 31.01.2021
 • SGK borçları için ilk taksit ödemesi 28.02.2021
 • Taksitler 2’şer ayda bir ödenecek.
 • Taksit sayısı en çok 18’e kadar yapılabilecek.
 • Ödeme günü tatile denk geldiğinde ilk iş gününe uzayacak.
 • Ödeme ilk taksit süresi içinde peşin ödenirse, aşağıdaki katsayılar uygulanmayacak ve yukarıdaki oranlara göre yeniden hesaplanan gecikme tutarlarının %90’ı silinecek.
 • Taksitle ödemek isteyenler için silinen faizlerden sonra yeniden hesaplanan tutara aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır:
 •   6 taksit için % 1,045
 •   9 taksit için % 1,083
 • 12 taksit için % 1,105
 • 18 taksit için % 1,150
 • Başvuru sırasında seçilen bu taksit süreleri üzerinden idare bir ödeme planı hazırlayacak ve 2’şer aylık ödeme süreci başlayacaktır.
 
Taksitlerin ödenme zorunluluğu ve yapılandırmayı bozan haller
 • Her bir ödeme planında ayrı ayrı bulunan İlk 2 taksit zamanında ödenmezse veya eksik ödenirse yapılandırma bozulur.
 • 1 takvim yılı içerisinde 2 veya daha fazla taksit ödenmezse yapılandırma bozulur.
 • SGK Cari dönem prim borçları süresinde ödenmezse yapılandırma taksitleri zamanında ödense de yapılandırma bozulur.
 • Dava açılmış olan bir borç varsa başvuru süresinde davadan vazgeçilmesi halinde bu kanun hükümleri ile borç yeniden yapılandırılabilir.
 • 31.12.2014 tarihinden önce vergi aslı 100,00 TL ve vergi aslına bağlı olmayan 200,00 TL tutarındaki borçlar silinecektir.
 • Cumhurbaşkanı isterse ilk 2 taksit ödemesini 1 ay uzatmaya yetkilidir.
SGK Alacaklarında özellikli durumlar
 
 • Sigorta Prim borçları, GSS Prim borçları, idari para cezaları, iş kazası sonucu doğan rücu borçları, İsteğe bağlı sigorta borçları, eksik ödenen asgari işçilik tutarları,  yersiz ödenen emekli maaşı gibi geri ödenmesi gereken borçlar ve bağkur borçları yapılandırma kapsamındadır.
 • 31.10.2020 tarihine kadar olan ödenmeyen Bağkur borçları 31.01.2021 tarihine kadar hiç ödeme yapılmazsa silinecek. Silinen dönemlere ait sigortalılık geçerli olmayacak. 01.11.2020 tarihinden itibaren Bağkur borcu tahakkuk etmeye devam edecek. Bağkur sigortalılığını daha sonra ödemek isteyenler ihya kapsamında tekrar sigortalılıklarını alıp ödeyebilecek.
 
Mükelleflerin idareden İade alacakları bu kanun kapsamına giren borçlara mahsup edilebilecektir.
 
Yapılandırma ile ilgili tüm başvurular internet üzerinden, elden veya posta yolu ile yapılabilecektir.
 
SGK VE İŞKUR TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER
 
 • HIZLI İŞE DÖNÜŞ TEŞVİKİ: İşsizlik ödeneği alan kişilerin işsiz kaldığı süreyi azaltmak amacıyla
 • Kişiler, işsiz kaldıkları tarihten itibaren 90 gün içinde sigortalı olarak yeni bir işe başlarsa
 • Bu iş yerinde 12 ay kesintisiz çalışırsa,
 • İşsiz kaldıklarında alacakları işsizlik ödeneği süresi kadar
 • Yeni iş yerlerindeki çalışmalarında, yeni işverenlerinden uzun vadeli sigorta primi (Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası %20) alınmayacaktır. 
 • 6111 sayılı SGK teşviki uygulaması 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 7103 sayılı SGK teşviki ve Gelir vergisi, damga vergisi desteği uygulaması 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Kısa çalışmayı sonlandırıp faaliyetine geri dönen iş yerlerine uygulanan (3 aylık) SGK teşviki 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • İŞYERİNE YENİDEN DÖNÜŞ TEŞVİKİ:  01.12.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu teşvik kapsamında;
 • 01.01.2019 – 17.04.2019 tarihleri arasında en son çalışıp ayrıldıkları iş yerlerine tekrar başvuruda bulunan işsizler
 • İşe alınırlarsa işverene, SGK borçlarından mahsup edilmek suretiyle bu çalışanların her biri için işverene günlük 44,15 TL
 • İşverenlerin bu çalışanları işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkartmaları halinde çalışana günlük 39,24 TL
 • İşsizken eski işyerine başvurup başvuruları kabul edilmeyen ve bunu kuruma bildiren işsizlere e-devlet üzerinden yapılan kontrol sonrasında günlük 34,34 TL destek verilecektir.
 
 • ARTI İSTİHDAM TEŞVİKİ:
 • 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde EN AZ sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların,
 • Fiilen çalıştırılırlarsa işverene günlük 44,15 TL
 • Ücretsiz izne ayrılırlarsa çalışana günlük 39,24 TL destek sağlanacaktır.
 • Kısa çalışma başvuruları ve ödeneklerinde İşkur personeli tarafından yapılan hatalardan dolayı kurum personeli sorumlu tutulamayacaktır.
 • İşverenin hatasından kaynaklanan ve 17.11.2020 tarihine kadar hatalı olarak fazla ödenen kısa çalışma ödenekleri veya ücretsiz izin destek ödemeleri terkin edilmiştir.
DİĞER KANUN VE UYGULAMALARDA YAPILAN ÇEŞİTLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
 • 01.01.2021’den sonra, bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapan makine kullanmadan ürettiği ürünleri internetten satanlar (esnaf) 220.000,00 TL’ye kadar yapacağı satışlar için esnaf muafiyetinden yararlanabilecek. Bunun için;
 • Esnaf Muafiyet Belgesi alınacak,
 • Bankadan ticari hesap açılacak
 • Tüm hasılat bu hesaptan tahsil edilecektir.
 • Bankalar yapılan tahsilat başına işçi çalıştırmayan esnaflar için %4 işçi çalıştıran esnaflar için %2 stopaj uygulayacak ve vergi dairesine esnaf adına yatıracaktır.
 • Bu hasılat için esnafın ayrıca stopaj bildirmesine gerek yoktur.
 • %2 oranı için çalışan işçi en az 10 gün sigortalı gösterilmek zorunda.
 • Muafiyet tutarı yıllık 220.000 TL’dir. Bu tutar aşılırsa esnaf, bir sonraki yıl gerçek usul mükellef yapılacak ve bir daha bu muafiyetten yararlanamayacak. 
 • 01.01.2021 tarihinden itibaren, gelir vergisi mükelleflerinin yapacağı mikro ihracatlardan (hızlı kargo şirketleri ile yapılan küçük miktar ve tutardaki mal ihracatları) elde edilen kazançların yarısı vergiden istisna olacaktır. Bunun için;
 • Yıllık İhracat satış tutarı 400.000 TL’ye kadar olanların ilgili yılda sadece kendilerinin sigortalı olması
 • Yıllık İhracat satış tutarı 800.000 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin ve en az 1 personelin sigortalı olması
 • Yıllık İhracat satış tutarı 1.600.000 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin ve en az 2 personelin sigortalı olması
 • Yıllık İhracat satış tutarı 2.400.000 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin ve en az 3 personelin sigortalı olması şarttır.
 • Hizmet ihracatı bu kapsamda değildir.
 • Şirketler sermaye azaltımı yaptığında, azaltılan sermaye (ortakların hisseyi aldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerse) kar dağıtımı sayılacak ve ortaklar hisseleri oranında kar dağıtımından vergi ödeyecektir. Dağıtım esnasında şirketten de %15 vergi kesintisi yapılacaktır.
 • VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA kişiler ve şirketler Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi varlıklar 30.06.2021 tarihine kadar bankalara bildirilirse söz konusu varlıkları serbestçe kullanabilir. Bu kapsamda;
 • Yurt dışından alınan ve resmi kayıtlarda yer alan kredi borçları bu varlıklar yolu ile kapatılabilir. Bu durumda varlığı Türkiye’ye getirme şartı aranmaz.
 • Şirketler bu varlıkları sermayeye ilave edebilecekleri gibi, kar dağıtımı yapmaksızın işletmeden çekebilecekler.
Paylarının en az %20’sini ilk defa halka arz edecek olan ticaret şirketlerinin halka arz edilen dönemden başlamak üzere 5 yılda her dönemde kurumlar vergisi oranı %2 indirimli uygulanacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz