Defter saklama süreleri hakkında bilgilendirme

Defter saklama süreleri hakkında bilgilendirme

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ:
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253 ve 254 üncü maddesi defter, belge ve vesikaları muhafaza ödevini düzenlemiştir. Bu madde hükümlerine göre, defter tutmak mecburiyetinde olanlar, defter ve belgelerini düzenlendikleri yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 (Beş) yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.
VUK Madde 256’da ise Defter ve belgelerle diğer kayıtların saklama süresi yani 5 (Beş) yıl içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için ibraz edilmek mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu maddelere göre, Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca defter ve belgelerin inceleme için istenme ve ibraz edilme süresi 5 (beş) yıldır. Maliye Bakanlığının ve denetim elemanlarının incelemesi için 5 (beş) yıllık süreden sonra defter, belge ve vesikaları isteme hakkı yoktur. 

2. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan 12.05.2010 tarih – 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 125 inci maddesi ile İşyeri yasal kayıt ve belgelerini saklama süresi, 2007 ve öncesi yıllar için 5 (Beş) yıl 2008 dahil sonraki yıllar için ise 10 (On) yıl olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

3. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MEVZUATINA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ:
6102 Sayılı TTK tüm defter ve belgelerin saklama süresi 82.Maddede tanınlanmış olup, Ticari defter ve belgelerin saklanma süresini on yıl olarak belirlemiştir.
Kanunun 82.maddesi (1). Bendinin (a) ve (d) fıkralarında Her işletmenin saklaması gereken belgeler ve evraklar tanımlanmış olup, ilgili maddenin (5). Bendinde ise ilgili belgelerin saklama süresi on yıl olarak tanımlanmıştır.
Türk Ticaret Kanununda “ Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlığı ile,Her tacirin;

a ) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini,
b ) Alınan ticari mektupları,
c ) Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d ) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlü olduğunu ve bu belgelerin on yıl süreyle saklanma mecburiyetini düzenlemiştir. Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, yukarıda (a) ve (d) bendlerinde sayılan belgeler ile Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalar Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilmektedir. Saklanması zorunlu olan bu belgelerin;
a ) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşmeleri,
b ) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilme ve uygun bir süre içinde kayıtların okunabilir hâle getirilebiliyor olması gerekmektedir.
Belge konusu Kayıtlar Türk Ticaret Kanunu 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; Bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilinir.
Yasal defter ve belgelerin saklanması ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
a ) Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, yıl sonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlamaktadır.
b ) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.
c ) Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanması gerekmektedir.

0 Yorum

Yorum Yaz