5746 sayılı ARGE faaliyetleri ile 4691 sayılı Teknoloji geliştirme Bölgeleri Kanunlarında değişiklik

5746 sayılı ARGE faaliyetleri ile 4691 sayılı Teknoloji geliştirme Bölgeleri Kanunlarında değişiklik

5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 14.fıkrasında 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere "yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. .... Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. .... Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez." denmektedir.

1- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan;                                                                              Yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 Türk lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk lirası şeklinde uygulanacaktır.

Buna bağlı olarak,

2- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 3’üncü maddesinde yer alan;

Yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 2.000.000 Türk lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk lirası şeklinde uygulanacaktır. 

şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük tarihi : 01.01.2024

0 Yorum

Yorum Yaz