SGK işyeri bildirgesi gönderimi hk.genelge

SGK işyeri bildirgesi gönderimi hk.genelge

SGk yayımladığı 2021/36 sayılı genelge ile işveren işlemleri genelgesinde değişiklik yapmıştır.

Genelge İle,  2020/20 İşveren İşlemleri Genelgesinin "1.1- Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler" ile “1.2-İşyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra ünite tarafından yapılacak işlemler” kısımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler:

a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,

c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,

ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.”

2) Bununla birlikte işyeri bildirgesi ve istenen bu belgeler kuruma e-devlet şifresi ile (4/a'lı sigortalılar yönünden ekranı takip edilerek) elektronik ortamda da iletilebilecektir. Elektronik ortamda taranıp sisteme yüklenen belgelerin ayrıca elden gönderilmesine ve ekinde işyeri bildirgesi imzalanıp düzenlenmesine de gerek olmayacaktır. Elektronik ortamda gönderilen belge ve bildirgeler üzerinde SGK ilgili birimi tarafından onaylanana kadar düzeltme ve değişiklik yapılabilecektir. Ticaret sicil gazetesi gibi elektronik ortamda görülebilen evraklar SGK tarafından ayrıca talep edilmeyecektir.

3)SGK'na gönderilen işyeri bildirgelerinde belgenin gönderildiği tarih ve referans numarası yer aldığından bahse konu bildirgelere ilgili sosyal güvenlik merkezince ayrıca tarih ve sayı verilmeyecektir.

Bildirgenin gönderildiği tarih Kuruma verildiği tarih kabul edilecektir. İşyerinin tescil tarihi ise (kanun kapsamına alınış tarihi) sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih işyeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise işyeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir.


 

0 Yorum

Yorum Yaz