2020 yılında elde edilen gelirlere ilişkin beyanname verme dönemi başladı

2020 yılında elde edilen gelirlere ilişkin beyanname verme dönemi başladı

Türkiye'de elde edilen gelirler 7 başlık altında toplanmıştır: 

1) Ticari Kazançlar
2) Zirai kazançlar
3) Serbest Meslek Kazançları 
4) Gayrimenkul Sermaye İratları 
5) Menkul sermaye iratları
6) Ücret gelirleri
7) Diğer kazanç ve iratlar (Değer artışından sağlanan kazançlar ve kısıtlı yapılan işlemlerden sağlanan kazançlar)

Buna göre mükellef olması sebebiyle; Ticari, zirai, serbest meslek kazancına ait gelirlerini beyanname ile bildirmek zorunda olanlar beyannamelerine ilave olarak kira, faiz, kar payı, ücret, değer artış gibi kazançlarını gelir vergisi beyannamelerine ekleyecek, mükellef olmayanlar (örn.şirket ortakları) ise bu kazançları için ayrıca gelir vergisi beyannamesi verecek ve bu beyannamelerde hesaplanan vergiyi 2 taksitte ödeyebilecektir.

1.taksit ödeme tarihi : 31.03.2021
2.taksit ödeme tarihi : 02.08.20211) Gayrimenkul sermaye iratları (Kira gelirleri) 

2020 yılı içinde;

● 6.600 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler
49.000 TL üzerinde işyeri kira geliri elde edenler kira gelirlerine ait beyanname vereceklerdir.

2) Menkul Sermaye iratları 

Aşağıdaki kazançlar menkul sermaye iradı sayılır ve bu kazançlar için beyanname verilir : 

● Her türlü hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
● İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
● Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
● Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
● Her türlü alacak faizleri,
● Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller, ● İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
● Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 

Aşağıdaki kazançlar menkul sermaye iradı sayılır ve bu kazançlar için beyanname verilmez : 

● Mevduat faizleri,
● Özel finans kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,
● Repo Kazançları,
● Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
● Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,
● Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.

Bununla birlikte 2020 yılına ait menkul sermaye iradına ait kazançları 2.600 TL tutarını aşanlar beyanname vermek zorundadır.

3) Ücret Gelirleri

Gerçek kişiler aşağıdaki şartlarda elde ettikleri ücretler için ayrıca beyanname vermek zorundadır: 

● Tek işverenden ücret geliri elde edenlerin ücret gelirleri toplamının 2020 yılı için 600.000 TL'yi aşması,

● Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücret gelirleri toplamının 2020 yılı için 600.000 TL'yi aşması,

● Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamının 2020 yılı için 49.000 TL'yi aşması (birinci işverenden sonraki ücretin & ücretlerin hangisi olduğu ücretli tarafından serbestçe belirlenir),

4) Değer artış kazançları

Değer artışı kazancı, mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançtır.

Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir bedel karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir.

Aşağıdaki kazançlar değer artış kazancıdır ve 2020 yılı için 18.000 TL sınırı aştığında beyanname ile beyan edilip vergisi ödenir :

● Hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
● Marka, ticaret unvanı, patent hakları, ses görüntü, eser, gizli formül vb. hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
● Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
● Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
● Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
● Gayrimenkullerin, arazi ve arsalar gibi taşınmazların alım tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

0 Yorum

Yorum Yaz