Elektronik Belge uygulamalarında yeni değişiklikler

Elektronik Belge uygulamalarında yeni değişiklikler

1) Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflere E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilmesi

01 Temmuz 2021
tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm işletmeler (aşağıda isimleri verilmiştir) e-Fatura uygulamasına dâhil olacak. e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenleyip almak zorunda olacak.
E-fatura uygulamasına dahil olmayan işletmeler 01 Temmuz 2021'e kadar e-fatura uygulamasına başvuracaktır.
Sektörler: 
Hastane,
Tıp merkezleri,
Dal merkezleri,
Diyaliz merkezleri,
Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
Laboratuvarlar,
Eczaneler,
Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
Optisyenlik müesseseleri,
İşitme merkezi,
Kaplıcalar,
Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
Ecza depoları vb.


2) e-Arşiv Fatura Özel Entegratör Kuruluşların Sistemleri Aracılığıyla Düzenlenebilmesi

Bilindiği üzere e-arşiv portal uygulamasından düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşan faturalar GİB PORTAL üzerinden yapılabiliyordu.
Yeni düzenleme ile bu faturalar, bakanlıktan izin almış özel entegratör firmaların sistemlerinden de düzenlenebilecektir.

3) e-İrsaliye Uygulamasının kapsamındaki genişletmeler
E-irsaliye uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre;

  • Yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler  söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (daha önce sadece maden ruhsat veya sertifikası alanlar olarak düzenlenmişti)
  • Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (daha önce düzenlemede tüccar ve komisyoncular yazmıyordu)
  • İlgili yıl brüt satış hasılatı (cirosu) (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise takip eden yılın 7. ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.
4) e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasını Tüm Mükelleflerin Kullanabilmesi

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili kuruluşlar da dahil olmak üzere, döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler (daha önce bu ibare yoktu) tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi e- belge olarak düzenlenecektir. Buna göre döviz alım-satımı yapan tüm mükellefler e-döviz belge sistemini kullanabilecek.

5) e-Adisyon Uygulaması

e-Adisyon uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak da geçilebilecektir.
Adisyon kullanan işletmeler, GİB tarafından yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak belirlenen şartları sağladığı anlaşılınca, kendilerine bildirim yapılacak ve en geç 3 ay içerisinde e-adisyon sistemine geçmeleri istenecektir. e-adisyon sistemine geçmek zorunda olanların, e-fatura uygulamasına dahil olmaları gerekecektir.

6) Mali Mühür Üretimi ve Satışı

Mali mühür kullanımının yaygınlaşması ve daha çabuk temin edilebilmesi maksadıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı, “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu"nda açıklanan koşulları sağlayan (TUBİTAK dışındaki) özel firmalara da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetki verebilecektir.

7) e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi
  • Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla güvenli e-imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile  
  • e-Belge (e-fatura vb.) İPTAL işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, daha sonra bakanlıkça belirlenen şartlar dahilinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu başlayacaktır.
8) e-Belge Uygulamalarından Yararlanma Yöntemlerinden Herhangi Birini Seçmeyenler için GİB Tarafından Re’sen Tanımlama Yapılması

e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca kullanıcı hesapları re’sen tanımlanacaktır.

 

0 Yorum

Yorum Yaz