Vergi Affı ve Matraf Artırımı kanun teklifi meclise sunuldu.

Vergi Affı ve Matraf Artırımı kanun teklifi meclise sunuldu.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 27/1/2023 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Kanun teklifi ile düzenlemesi getirilecek bazı hususlar aşağıdaki gibidir: 

Kar payı dağıtımları matrah artırımı kapsamına alınmaktadır.

Kasa fazlası, Ortaklardan alacaklar olarak da bilinen, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında 31/12/2022 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarda yer alan tutarlar af kapsamına dahil edilmektedir. Fazla olan tutar üzerinden %3 hesaplanacak vergi mükellefler tarafından ödenecektir.

Daha önceki matrah artırımı kanunlarında yer alan "devam eden incelemelerin 2 ay içinde bitirilme zorunluluğu" 7 iş gününe düşürülmüştür. Böylece incelemesi devam eden mükelleflerin matrah artırımından yararlanması halinde 7 iş günü içinde bitirilmeyen incelemeler mükelleflere müfettişler tarafından iade edilecektir.

Matrah artırım sonucunda oluşacak vergi borcuna tevkif yolu ile ödenmiş (örneğin stopaj) vergilerden kaynaklanan alacaklar mahsup edilebilecektir. (Daha önce mahsup edilemeyecektir şeklinde kanundaki açıklama kaldırılmıştır)

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia (stok affı) üzerinden ödenen KDV genel esaslara göre indirilecektir. İndirilen bu KDV'nin iadesi talep edilemeyecektir.
Stok affı 30/4/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işletmeler tarafından bir envanter listesi hazırlanacak ve vergi dairesine bildirilecektir.


Borç yapılandırmaları için 01/01/2016 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı (taksit katsayısı) aylık 0,75 olarak dikkate alınacaktır (Yıllık %9)

Yapılandırma kapsamında vade 48 aya kadar taksitlendirilebilecektir. (Daha önce en çok 36 taksitti.)

Artırım ve borç yapılandırma ödemelerinin 1.ve2. taksidi ödenmediğinde ve bir takvim yılında 3 defa ödenmemesi/eksik ödenmesi (daha önce 2 defa idi) hallerinde hak kaybı oluşacaktır.

Kapsama girecek vergi borçları: 

  • Vergiler ve vergi cezaları,
  • Gümrük vergileri ve buna ilişkin idari para cezaları,
  • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
  • İdari para cezaları,
  • Ecrimisil borçları,
  • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
  • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.
  • Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları
Borç yapılandırmasına VADESİ 31/12/2022 olan borçlar girmektedir. Ayrıca 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi kapsam dışındadır.

Matrah artırımı; 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

Matrah artırımlarında Kurumlar vergisi için
2018 yılı en az %35 ve 200.000,00 TL artırılacak
2019 yılı en az %30 ve 215.000,00 TL artırılacak
2020 yılı en az %25 ve 230.000,00 TL artırılacak
2018 yılı en az %20 ve 260.000,00 TL artırılacak
Artırılan tutardan %20 vergi ödenecek, düzenli vergi ödemesi yapanlar %15 ödeyecek.

Matrah artırımlarında Gelir vergisi (yıllık beyanname ile verilenler) için
2018 yılı en az %35 ve 94.000,00 TL artırılacak
2019 yılı en az %30 ve 99.600,00 TL artırılacak
2020 yılı en az %25 ve 105.800,00 TL artırılacak
2018 yılı en az %20 ve 112.400,00 TL artırılacak
Artırılan tutardan %20 vergi ödenecek, düzenli vergi ödemesi yapanlar %15 ödeyecek.

Matrah artırımlarında Katma Değer Vergisi için her ay hesaplanan KDV tutarı
2018 yılı için %3
2019 yılı için %3
2020 yılı için %2,5
2021 yılı için % 2 artırılacak ve matrah artırımı hakkından yararlanılacaktır.

Matrah artırımlarında Ücret Stopajı için her ay hesaplanan KDV tutarı
2018 yılı için %6
2019 yılı için %5
2020 yılı için %4
2021 yılı için %3 artırılacak ve matrah artırımı hakkından yararlanılacaktır.

Matrah artırımlarında Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar beyannameye konu olan) için her ay hesaplanan tutarı
2018 yılı için %6
2019 yılı için %5
2020 yılı için %4
2021 yılı için %3 ve yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde her yıl için %1 oranında
artırılacak ve matrah artırımı hakkından yararlanılacaktır. 

Ödemelerin ilk taksit tarihi : 31.05.2023 olarak belirlenmiştir. 

12 eşit taksit için (1,09), 18 eşit taksit için (1,135), 24 eşit taksit için (1,18), 36 eşit taksit için (1,27), 48 eşit taksit için (1,36) katsayı oranı uygulanarak tutarlar yapılandırılacaktır.


 

0 Yorum

Yorum Yaz