Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2021 Tarihine Uzatıldı

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2021 Tarihine Uzatıldı

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar yayımlandı.
Hatırlanacağı üzere, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımanlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı 31/12/2020 tarihi sonuna kadar yüzde 10’a düşürülmüştü.
Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan stopaj oranları eski oranlarına (%20) döndürülmüş; ancak yine bu Kararın 2 nci maddesi ile aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenerek %10’luk stopaj oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi sağlanmıştır.
Eklenen madde:
GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2021 tarihinden 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranlar %10 olarak uygulanır.
Buna göre, kira ödemelerinde geçerli olan %20’lik genel stopaj oranı da dahil olmak üzere, aşağıdaki ödemeler üzerinden(*) %10 oranında stopaj uygulamasına 31.05.2021 tarihine kadar devam edilecektir.
Diğer taraftan Kararın 5 inci maddesinde bu stopaj indiriminin, 01.01.2021-31.05.2021 dönemine ilişkin olup yine bu tarih aralığında yapılan ödemeler için geçerli olacağı belirtilmiştir.
Bu hükümden, Ocak-Mayıs dönemine ilişkin olsa bile Haziran ve devamında ödenecek kiralar ile Ocak-Mayıs döneminde peşinen ödenmesine karşın Haziran ve devamı aylara ait kiraların bu stopaj indiriminden yararlandırılmayacağı anlaşılmaktadır.
(*) 31.05.2021 tarihine kadar;

  • Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı ve aşağıdaki yer verdiğimiz mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; 
2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilümum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri; 
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);
7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.”
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,
  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10
stopaj yapılacaktır.
 

0 Yorum

Yorum Yaz