Kredi kullanımlarında yeni düzenleme

Kredi kullanımlarında yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nun 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmişti. 

Bu sınıramaya göre bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi olan tüzel kişilik sahibi şirketler kredi başvurdukları tarih itibariyle (altın dahil) yabancı paralarının TL karşılığı 15 Milyon TL üzerinde olması durumunda (EĞER YABANCI PARA VARLIĞI AKTİF TOPLAMINDAN VEYA SON 1 YILLIK NET SATIŞ HASILATINDAN BİRİNİ %10 AŞTIĞI TAKDİRDE) nakdi kredi kullandırılmayacaktır.
 

Yabancı para varlıkları 15 milyon TL karşılığını aşmayan Şirketler, kredi başvuru tarihi itibarıyla, yabancı para varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını;

 • Bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri,
 • Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre Yabancı para varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri

şartıyla bu uygulamadan muaf tutulacaklardır.

Ayrıca buradaki karşılıklığı ve tereddütleri gidermek için  BDDK 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Karar ile uygulamada yaşanan tereddütleri/sorunları giderebilmek için bazı düzenlemelere gitmiştir.
 

 • Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin (bankalar ve finansal kuruluşlar hariç) yabancı para nakdi varlıklar ile aktif toplam ve net satış hasılatı tespiti, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan geçici vergi beyanlarındaki finansal tablolar esas alınarak yapılacaktır.
   
 • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketlerin değerlendirmesinde ise bağımsız denetim kuruluşlarınca (bağımsız denetim kuruluşu) denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolar dikkate alınacaktır.
   
 • Konsolide finansal tabloların dikkate alındığı değerlendirmede, şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmeyecektir.
   
 • Konsolidasyona tabi şirketlerin YP nakdi varlıkları toplamının hesaplamasında, bu Şirketlerin bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan konsolidasyona tabi yurt içindeki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin YP nakdi varlıkları da hesaplamaya dahil edilecektir.
   
 • Bu çerçevede bir Şirketin (ana ortaklık) konsolide finansal tabloları üzerinden bu Karar kapsamında TL kredi kullandırımına uygun olmadığı tespit edilirse yalnızca ana ortaklık için bu Karar kapsamındaki kredi sınırlaması uygulanacaktır. Ana ortaklığın konsolidasyona tabi diğer bağlı ortaklık ve iştiraklerin durumu her bir ortaklık ve iştirak için ayrı ayrı ele alınacaktır.
   
 • Karar kapsamında TL nakdi ticari kredi kullanabilen şirketlerin beyan ve taahhütleri 30.06.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara riayet edildiğini teyit edecek şekilde, bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanarak teyit edilecektir.
   
 • YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketler, bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde; YP net pozisyon açığı bulunduğunu ve pozisyon açığı tutarını beyan etmeleri şartıyla, yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki söz konusu beyan edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmektedirler. Söz konusu pozisyon açığını belirten beyanın doğruluğu ise YMM’ler tarafından onaylanmak suretiyle teyit edilerek bankaya verilecektir.
   
 • Bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak Şirketler bu Karar kapsamından muaf tutulmuştur

  

0 Yorum

Yorum Yaz