2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (%22,58) kullanılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2020 yılında;

- Her bir kâğıt için uygulanacak azami damga vergisi tutarı ile,

- Kanun’a ekli (1) Sayılı Tablo’da yer alan kâğıtlardan alınacak damga vergisi tutarları,

27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 64 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre 2020 yılında;

- Bilançolardan 68,70 TL,

- Gelir tablolarından 32,90 TL,

- Yıllık gelir vergisi beyannamelerinden 89,10 TL,

- Kurumlar vergisi beyannamelerinden 119,00 TL,

- Muhtasar beyannamelerden 58,80 TL,

- KDV beyannamelerinden 58,80 TL ve

- SGK prim bildirgelerinden 43,70 TL

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden 69,70 TL,

damga vergisi alınacaktır.

2020 yılında her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ise 3.239.556,40 TL’dir.

2020 yılında, her bir kâğıt için uygulanacak olan damga vergisi oran ve tutarlarını gösteren tablo sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


 

Damga Vergisi Kanunu’nun “Nispet” başlıklı 14. maddesinde, kâğıtların damga vergisinin Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet ve miktarlarda alınacağı hükmü yer almaktadır. Aynı maddede her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarının üst sınırı belirlenmiş ve bir önceki yılda uygulanan azami tutarın, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağına hükmedilmiştir.

Kanun’un mükerrer 30. maddesinde ise her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu vergilerin (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 kuruşa kadarki kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak hesaplanmış ve 23 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 512 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2020 yılında uygulanacak olan maktu damga vergisi tutarları (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 64 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre, 2020 yılında uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ile damga vergisi oran ve tutarlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. 2020 yılında her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 3.239.556,40 TL’dir.

2. 2020 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1,89
7. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) Binde 9,48
8. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 0*
9. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
10. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:  
a) Taksitle satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 0*
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Binde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
11. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
12. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
13. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
14. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 0**
15. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 0**
16. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri 0**
17. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 0**
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
1. Tahkimnameler 89,10 TL
2. Sulhnameler 89,10 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 500,80 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 89,10 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) 30,70 TL
    ab) Rehin senedi (Varant) 18,10 TL
    ac) İyda senedi 2,90 TL
    ad) Taşıma senedi 0,80 TL
b) Konşimentolar 18,10 TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 30,70 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar 68,70 TL
    bb) Gelir tabloları 32,90 TL
    bc) İşletme hesabı özetleri 32,90 TL
c) Barnameler 2,90 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 13,40 TL
e) Ordinolar 0,80 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 13,40 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,80 TL
b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)  
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 89,10 TL
    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 119,00 TL
    bc) Katma değer vergisi beyannameleri 58,80 TL
    bd) Muhtasar beyannameler 58,80 TL
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 58,80 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 119,00 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 43,70 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 43,70 TL
f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 69,70 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,80 TL

0 Yorum

Yorum Yaz