7417 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

7417 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Yayınlanan torba kanun düzenlemelerinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

- 05.07.2022 tarihinden itibaren nakit sermaye artırımında bakanlıkça her dönem yayınlanan orandan hesaplanan faiz gelirinin Kurumlar Vergisi matrahından indirim yapılmasına süre kısıtı yoktu. Bu düzenleme ile indirim hakkı 5 yılla sınırlandırılmıştır.

- Varlık barışı kapsamına giren Gerçek veya tüzel kişilerceyurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ın beyan edilerek işletme kayıtlarına alınması uygulamasında herhangi bir vergi uygulanmamaktaydı ve bildirim süresinin son günü 30.06.2022 tarihiydi. Bu düzenleme ile 31.03.2023 tarihine kadar YURT DIŞI varlıkları banka veya aracı kurumlara YURT İÇİ varlıkları ise vergi dairelerine bildirilmek suretiyle süresi uzatılmıştır. Ancak bu süreler içinde varlık barışı yapan işletmeler aşağıdaki durumlarda vergiye tabi olacaklardır: 

  • 30/09/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,
  • 01/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2,
  • 31/03/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3
oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.
Yurt içi varlık barışı kapsamında beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden, tapu harcı alınmayacaktır. Taşınmazlar için amortisman uygulanmayacaktır.
Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamayacaktır.


-İşverenlere 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verilecektir.

- Elektrikli motorlu araçlara ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre
Sadece elektrik motorlu olan ve Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerden Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlara (%10) Diğerlerine (%40)
Motor gücü 160 kW’ı geçenlerden  Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlara (%50) Diğerlerine (%60) oranında ÖTV uygulanacaktır.

-Kamu borçlarının yapılandırılması, taksitlendirilmesi veya ödenmesi sırasında sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat olarak kabul edilecektir.

- İşletmeler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme anından itibaren 15 gün içinde dava açabilmektedirler. 05.07.2022 tarihinden itibaren 15 günlük süre 30 gün olarak yeniden belirlenmiştir.

 

0 Yorum

Yorum Yaz