7456 sayılı toba kanun yürürlüğe girdi.

7456 sayılı toba kanun yürürlüğe girdi.

15.07.2023 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı kanun aşağıdaki değişiklikleri içermektedir.

1) Kurumlar Vergisi Oranı %25 olarak değiştirildi. İhracattan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranı %20 olarak devam edecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32.maddesine göre vergi oranı şirketler için %20 ;  bankalar, sigorta şirketleri ve finans kurumları için %25 olarak uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile bu oranlar kalıcı olarak şirketler için %25; bankalar, sigorta şirketleri ve finans kurumları için ise %30 olarak artırılmıştır.  Uygulama 01.10.2023 tarihinden sonra verilecek beyanname ile başlayacaktır.

İmalat yapan ve sanayi sicil belgesi olan şirketler ile ihracat yapan şirketlerin, elde ettikleri bu kazançları üzerinden alınacak Kurumlar Vergisi'ne 1 puan indirim uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı şirketlerde uygulanan 1 puanlık indirim değişmedi. Ancak İhracatçı şirketlerin ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına yapılacak indirim 5 puana çıkarılmıştır.
Yürürlük tarihi : 15.07.2023 

2) Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan vergi istisnası kaldırıldı.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-(e) maddesinde şirketlerin (inşaat ve gayrimenkul işi ile uğraşmayan ve taşınmazın kiralanmaması şartı ile) bilançolarında yer alan taşınmazlar, alım tarihinden itibaren 2 tam yıl sonra satıldığında elde edilen kârın yarısı için  Kurumlar Vergisi (istisna edilmekteydi) hesaplanmamaktaydı. Bu istisna 15.07.2023'ten sonra alınacak taşınmazlar için kaldırılmıştır. 15.07.2023 tarihinden önce alınan ve bilançoda beklemeye devam edenler için %50 olarak uygulanacak oran %25'e düşürülmüştür.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.maddesi gereği taşınmazlar bölünme (Şirket bölünmeleri) işlemine tabi  tutulabilmekteydi. Bu kanun ile taşınmazlar bölünme yolu ile şirketten çıkartılamayacaktır.

KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesinde şirketlerin (inşaat ve gayrimenkul işi ile uğraşmayan ve taşınmazın kiralanmaması şartı ile) bilançolarında yer alan taşınmazlar, alım tarihinden itibaren 2 tam yıl sonra satıldığında bu satışlara KDV uygulanmamaktaydı. 15.07.2023 tarihinden sonra alınan taşınmazlar için KDV istisnası kaldırılmıştır. 15.07.2023 tarihinden önce alınan ve bilançoda beklemeye devam edenler için KDV istinası devam edecektir.
Yürürlük tarihi : 15.07.2023

3) Kurumların Diğer Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Gelirlere Yönelik Sağlanan İstisnanın Kaldırılması

Kurumların "girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç" olmak üzere 15.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna kaldırılmıştır. 

4) Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

15.07.2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan 2023 yılına isabet eden motorlu taşıtlar vergisi kadar (1.ve 2.taksit toplamı) ek motorlu taşıtlar vergisi alınacaktır. Ayrıca deprem tarihinden önce deprem bölgesinde kayıtlı ve tescilli olup hasar gören araçlardan MTV alınmayacaktır.
Yürürlük tarihi : 15.07.2023

Ek motorlu taşıtlar vergisi 

  • 15.07.2023 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş araçlar için 2 eşit taksitte ödenecektir. 1.taksit 31.08.2023, 2.taksit 30.11.2023 tarihinde ödenecektir.
  • 15.07.2023-31.12.2023 arası ilk defa kayıt ve tescil edilecek araçlar için ise alım tarihinde peşin olarak ödenecektir.
5) ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu Vergi Tutarlarının Artırımına İlişkin Yeni Yetki

ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede ; petrol ve petrol ürünleri bulunmaktadır.
Bu kanun ile beraber yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanı, en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.
Yürürlük tarihi : 15.07.2023

6) Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 2 Katına Çıkarılabilmesine İlişkin Yetki

Geri kazanım katılım payları (Poşet, plastik vs.ücretleri) tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
Yürürlük tarihi : 15.07.2023


7) Deprem Bölgesinde Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla Yapılan Teslim ve Hizmetlerin 31/12/2024 Tarihine Kadar KDV’den İstisna Tutulması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

Yürürlük tarihi : 15.07.2023

8) Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve istihdamı koruma çalışmaları kapsamında 2016 yılından 2023/Haziran dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmaktaydı.

Bu kanun ile 01.07.2023 tarihinden başlamak üzere işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Yürürlük tarihi : 15.07.2023
 

0 Yorum

Yorum Yaz