Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi.

Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı tatbik olunacağı hükmü yer almaktadır. Maddede ayrıca bu oranın %10’una kadar indirilebilmesi veya 2 katına kadar artırılabilmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Bu yetki Cumhurbaşkanı tarafından 30 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Karar ile kullanılmış ve gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere aylık %1,6 olarak belirlenmiştir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca günlük olarak hesaplanması gerekmektedir.

15 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 numaralı “Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin, “Mevzuatın Yürürlüğe Girmesi” başlıklı 7. maddesinde; kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe gireceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında yukarıda yer verilen oran değişikliğine ilişkin 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da 30 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde özel ödeme zamanları açıklanmıştır. Maddenin 3. fıkrasında gecikme faizinin hesaplanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Sözü geçen fıkra uyarınca gecikme faizinin gecikme zammı oranında hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, VUK 112. madde kapsamında hesaplanacak olan gecikme faizinin oranı da 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %1,6’ya düşmüş olmaktadır. Ancak gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmamaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde ise pişmanlık müessesesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. Maddede sayılan şartlarla pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellef hakkında vergi ziyaı cezası kesilmemektedir.

Maddenin 1. fıkrasının 5. bendinde mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte ödeneceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, VUK 371. madde kapsamında hesaplanacak olan pişmanlık zammının oranı da 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %1,6’ya düşmüş olmaktadır.

6183 Sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamında çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları ve son olarak 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen, son 10 yıl içerisinde uygulanan gecikme zammı oranlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. Bu oranlar belirtilen dönemler için gecikme faizi ve pişmanlık zammı hesaplamalarında da kullanılmaktadır.

Uygulandığı dönem

Aylık oran

19.11.2009 - 18.10.2010

%1,95

19.10.2010 - 04.09.2018

%1,40

05.09.2018 - 30.06.2019

%2,00

01.07.2019 - 01.10.2019

%2,50

02.10.2019 - 29.12.2019

%2,00

30.12.2019 tarihinden itibaren

%1,60

0 Yorum

Yorum Yaz