KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir. İşlemlere taraf olanlar (ALICILAR ) verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

1) Belirlenmiş Alıcılar tanımı GENİŞLETİLDİ.
KDV uygulama tebliğinde tevkifat uygulamak zorunda olanlar iki gruba ayrılmıştır.
a) KDV Mükellefleri
b) Belirlenmiş alıcılar. 

Eski düzenlemede belirlenmiş alıcılar şunlardı: 

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,*
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları.
Yeni düzenlemede belirlenmiş alıcılara aşağıdaki kuruluşlar da eklendi: 
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
Yeni eklenenler dahil belirlenmiş alıcılşara yapılan ve tebliğde açıkça yer almayan DİĞER TÜM HİZMETLERDE KDV TEVKİFAT ORANI 5/10 'dur.

2) Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje Hizmetlerinde Tevkifat Oranı

Bu değişiklik aşağıdaki uygulamayı beraberinde getirmiştir.

Daha önce sadece belirlenmiş alıcılara karşı yapılan "yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde", (belirlenmiş) alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktaydı.

1/3/2021 tarihinden itibaren; belirlenmiş alıcılara ek olarak, KDV mükelleflerine karşı yapılan ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan "yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte yapılan mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde" de KDV tevkifatı uygulanacaktır.
Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Ayrıca bu iş ve hizmetlerde uygulanan 3/10 tevkifat oranı ise 4/10 olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda belirlenmiş alıcılar içinde yer almayanlara ve KDV dahil 5 Milyon TL altında olan işlemlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

3) KDV Tevkifat Oranlarında Değişiklik

Bu değişiklik ile tebliğde yer alan bazı tevkifat oranları güncellenmiştir. 
Buna göre;

 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10),
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında uygulanan (7/10) tevkifat oranı (9/10),
 • Baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10)
 • Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (2/10) (yeni geldi),
 • Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında tevkifat oranı (5/10),
 • Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde aşağıdaki şekilde;
  • Yapım işlerinde uygulalan (3/10) tevkifat oranı (4/10),
  • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulalan (7/10) tevkifat oranı (9/10olarak değişmiştir.
4) Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı GENİŞLETİLDİ.

Tebliğin 7.maddesinde yer alan "Servis Taşımacılığı" ibaresi  "Taşımacılık Hizmetleri" olarak değiştirildi.

Buna göre 
 • Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10),
 • Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi olanların yaptığı kargo taşıma işleri ise bu uygulama dışındadır.
 • Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır.
 • Taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen yapan firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Yapılan hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması önemli değildir.

6) Ticari Reklam Hizmetlerinde tevkifat

Gelen değişiklikle reklam hizmetleri de KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.
Buna göre 01 Mart 2021 tarihinden itibaren,
 • Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
 • Reklam hizmeti veren firmaların, işi alt yükleniciye devretmesi halinde tüm alt yükleniciler tarafından tevkifat uygulanacaktır.
 • Reklam hizmetinin ajanstan alınması da tevkifata tabidir.
 • Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetlerinde KDV tevkifat oranı 7/10 olarak uygulanacaktır.

8) İade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı
 

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için,

 • Satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması,
 • Alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması gerekmekteydi.
 • Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmamaktaydı.

Yapılan düzenleme ile, iade taleplerinin yerine getirilmesinde,

 • Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması zorunlu hale gelmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz