Kurumlara getirilen 2022 yılı ek vergi

Kurumlara getirilen 2022 yılı ek vergi

7440 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’uncu maddesinin 27’nci fıkrası ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine ek vergi zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre,

Kurumlar vergisi mükellefleri 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinde göstererek yararlandıkları istisna ve indirim tutarları ile beyannamede gösterilen KVK md.32/A kapsamındaki indirimli kurumlar vergisi matrahı üzerinden ek %10 vergi ödeyeceklerdir.

Ek vergi hesaplanırken kurum kazancı oluşmasa dahi yararlanılan tutar üzerinden hesaplanan vergi ödenecektir.
 

Ek vergi hiç bir surette bir başka vergiden mahsup edilemeyecek ve ilk taksidi 2022 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin ödenme süresi olan 02.05.2023 tarihinde, ikinci taksidi 31.08.2023 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

Özel hesap dönemi uygulayan mükellefler de bu uygulamayı 2023 yılı içinde verecekleri kurumlar vergisinde beyan edip aynı süreler dikkate alınarak ödeyecektir. 

Ek vergi alınacak istisna ve indirimler aşağıdaki gibidir: 

 • İştirak kazançları istisnası (KVK mad:5/1-a)
 • Yurtdışı iştirak kazançları istisnası (KVK mad.5/1-b)
 • Tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları (KVK mad.5/1-c)
 • Emisyon primi kazancı (KVK mad.5/1-ç)
 • Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazanç istisnası(KVK mad.5/1-e , f),
 • Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde edilen kazançlar (KVK mad.5/1-g)
 • Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazanç(KVK mad.5/1-h)
 • Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel eğitim, orta öğretim özel okullar, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden kazançlar (KVK mad.5/1-ı)
 • Yurt dışında mukim kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen/yurt dışında yararlanılan hizmetlerden elde edilen kazancın %50 si (KVK mad.10/1-ğ)
 • İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlara tanınan kazanç istisnası (KVK mad.5/1-i)
 • Sınai mülkiyet haklarında istisna (KVK mad.5/1-B)
 • İndirimli kurumlar vergisi matrahı (KVK madde 32/A)
 • Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi KVK mad.10/1-ı)
 • 5746 sayılı Kanuna göre hesaplanan ar-ge / tasarım harcamalarına ilişkin indirim
 • Serbest bölge kazançları
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
 • Düzenlemede muaf tutulamamış diğer indirim ve istisnalar

Ek vergi uygulanmayacak istisna ve indirimler ise aşağıdaki gibidir:

 
 • Risturn İstisnası (KVK mad:5/1-i)
 • Her türlü taşınır ve taşınmaz malların Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna (KVK mad.5/1-j)
 • Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışından doğan kazançlarda istisna (KVK mad.5/1-k)
 • Türkiye’de kurulu yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası (KVK mad.5/1-d),
 • Kur korumalı mevduat hesaplarından sağlanan kazançlarda istisna (KVK mad.Geçici 14.)
 • Sponsorluk harcamaları (KVK mad.10/1-b)
 • Bağış ve yardımlar (KVK mad. 10/1-c, ç, d, e f,)
 • Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı (KVK mad. 10/1-g),
 • Engelliler Hakkında Kanuna göre korumalı işyeri indirimi (KVK mad. 10/1-h),
 • Tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası (GVK mad. Geçici 61)
 • İlgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar.
 • Türkiye’de kurulu yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası (KVK mad.5/1-d),

 

0 Yorum

Yorum Yaz