İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de "17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla vergi kesintisi kapsamına alınan internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulması ile kooperatif iktisadi işletmelerince ortak dışı işlemlere ilişkin kayıtların kooperatifin defterlerinde ayrıca görünecek şekilde izlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde, internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulmasına ilişkin özet açıklamalara yer verilmektedir.

1) 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Yapılan Düzenleme

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

  • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,

  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,

  • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0

oranında stopaj yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

2) Tebliğ açıklamalarından öne çıkan hususlar

  • Bu düzenleme, 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

  • Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 1/1/2019 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

  • İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

  • İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Öte yandan, internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti verene yapılan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ödemenin bu hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden kurum tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı %0 olarak uygulanacaktır.

3) Değerlendirme

Söz konusu düzenleme, “ticari kazancın vergilendirilmesi” ve “işyeri oluşması” maddelerinin uygulanabilirliği bakımından, Türkiye’nin taraf olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesinde tartışmalara neden olmuştur.

Tebliğ açıklamalarından ve Tebliğde yer verilen kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan şirket örneğinde, İrlanda ile Türkiye arasında akdedilmiş olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na hiçbir atıfta bulunulmamasından yola çıkılarak, Gelir İdaresinin konuyu lokal bir düzenleme olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Uluslararası anlaşmaların hukuk hiyerarşisi içerisindeki yerleri göz önünde bulundurulduğunda, bu yaklaşımın tartışmaya açık olduğunu ve Türkiye ile ikili vergi anlaşması akdetmiş ülkelerden birinde mukim olan kurumlara yapılacak ödemelerde nasıl bir yol izleneceği hususunda uzman desteği alınması gerektiğini belirtmek yerinde olacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz