KDV İadesinde Asgari Tutar Uygulaması Getirildi

KDV İadesinde Asgari Tutar Uygulaması Getirildi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Yetki” kenar başlığını taşıya 36 ncı maddesinde; Cumhurbaşkanının indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devreden KDV’nin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye ve iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkili olduğu hükmü amirdir.
 
Mezkûr Kanun hükmüne istinaden, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak KDV iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 2.000.-TL olarak belirlenmiş bulunuyor.
 
Yapılan yeni düzenleme, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere 28 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.
 
Buna göre; örneğin ihracat istisnası kapsamında KDV iade talebinde bulunan mükellef adına, Ocak 2022 döneminde 1.500.-TL, Şubat 2022 döneminde ise 5.000.-TL tutarında KDV iade alacağının hesaplandığını varsaydığımızda, sadece Şubat dönemine ilişkin 5.000.-TL’nin iadesi talep edilebilecek, Ocak 2022 dönemi için ise KDV iade talebinde bulunamayacaktır.
 
Örnekleri, aynı şekilde Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler, İndirimli Oran Kapsamındaki İade Talepleri ve Uluslararası Anlaşmalardan kaynaklanan KDV iade talepleri için de çoğaltmak mümkündür.
 
Mükellef aleyhine KDV iade tutarlarının azalması yönünde sonuç yaratan bu düzenleme ile birlikte, vergi dairesi personelin daha etkin kullanılması ve dolayısıyla KDV iade süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklenmektedir.
 
Eğer, iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin olarak geçmiş dönemler için belirlenen asgari tutarlar doğrudan cari yıla ilişkin iade hesabına dâhil edilemeyecekse, iade alınamayan KDV Beyanname üzerinde sonraki döneme devreden KDV içinde yer alacaktır.
 
Bu durumda; mükellefin faaliyeti sadece iade hakkı doğuran işlemlerden ibaret ise iade alamadığı KDV’yi sonraki dönemlerde indirim yoluyla gidermesi teknik olarak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla asgari tutarlar, işletmenin sonsuz olduğu varsayılan ömrü süresince iade alınamayacak ve devreden KDV içinde sürekli gelecek dönemlere taşınacaktır.
 
Bu yönüyle değerlendirildiğinde, yeni düzenleme bu haliyle; KDV’nin mükellefin üzerinde kalmaması gerektiğine dair temel teorisi, Kanun’un amacı, lafzı ve ruhi ile bağdaşmayacaktır.
 

0 Yorum

Yorum Yaz