Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafımıza bildirmiş olduğunuz veya Müşavirliğimiz/Şirketimiz tarafından çeşitli kanallarla temin edilmiş olan kişisel bilgilerinizin/verilerinizin, aşağıda açıklanan amaçlar ve kapsam doğrultusunda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecek olduğunu hatırlatarak, işbu aydınlatma formu ile kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında ve doğrultusunda kişisel verileriniz;

    Şirketimizce/ Müşavirliğimizce verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi, 
    İşlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, 
    Talep ettiğiniz veya edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
    Şirketimizce/ Müşavirliğimizce yapılmakta olan raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları, 
    Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamaları, 
    SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması,
    Şirketimizce/ Müşavirliğimizce 3568 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
    Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, 
    Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, 
    Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, 
gibi sebep ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ ve KURULUŞLAR 

Kişisel verileriniz, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında;

Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Sınırları içerisinde kurulu olan Belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İş-Kur, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar Arası Kart Merkezi ve diğer Adli ve İdari Resmi Makamlar, Bağımsız Denetim Şirketleri, Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Müşavirleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri gibi tüzel ve gerçek kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde mesleki işlemlerimizi yerine getirmek ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz, Şirketimizin/ Müşavirliğimizin bulunduğu adrese tarafınızca gönderilen veya meslek mensubu tarafından teslim alınan dokümanlar, mail ve/veya diğer elektronik yöntemler ve/veya telefon ile veya ileride iletişime geçebilecek diğer kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER
Şirketimiz/ Müşavirliğimiz, kişisel verilerinizin, kaybedilmesi, kötü veya hatalı kullanımı, izinsiz ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı her türlü önlemi almak sureti ile korunması bakımından sorumluluk taşımaktadır. Bu sebeple Şirketimiz/Müşavirliğimiz kişisel verilerinizin gizliliği ile güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve yine gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimiz/Müşavirliğimiz, üzerine düşen tüm önlemleri almasına karşın, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, bu durumu derhal sizlere ve ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmeyi taahhüt etmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ;
KVKK’nın 11. maddesi doğrultusunda, Şirketimize/Müşavirliğimize başvurarak;
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)    7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.
•    KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
•    Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerin duyurulması halinde bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz/Müşavirliğimizce duyurulacak olmakla birlikte, Kurul tarafından hali hazırda herhangi bir yöntem belirlenmediği için başvurunuzu şimdilik Şirketimizin/Müşavirliğimizin adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.  
•    Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır. 
•    KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilebileceğinden başvurunuz sırasında, başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini de bildirmenizi rica ederiz.
•    Talebinize ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi durumunda KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımızın saklı olduğunu önemle belirtiriz.
 

0 Yorum

Yorum Yaz