Yatırımlarda teşvik kararında değişiklik

Yatırımlarda teşvik kararında değişiklik

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Karar’da aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

1) AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Karar’ın "Faiz veya kâr payı desteği" başlıklı 11 nci maddesinde ve "Öncelikli yatırım konuları" başlıklı 17 nci maddesinde yapılan değişiklik ile AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarına sağlanan desteklerde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları, aynı Kararın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, bu yatırımlar, bölge ayrımı olmaksızın 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

Diğer taraftan, faiz veya kâr payı desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarında sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla 10.000.000 (on milyon) Türk Lirasını geçemeyecektir.

Ayrıca aynı Kararın “AR-GE ve çevre yatırımları” başlıklı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi

Aynı Kararın 8 inci maddesinde yer alan ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (stratejik yatırım) ve Program Değerlendirme Komitesi tarafından  stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri ile aynı Kararın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konuları için uygulanmak üzere, bu yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 (yüzde yetmiş)’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir.

3) US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar

Aynı Kararın, Ek-2B sayılı “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosuna aşağıdaki 13 numaralı dipnot eklenmiştir.

Buna göre, İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yaralanabilecektir.

Eklenen dipnot:

“13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.”

4) Cep telefonu üretiminde kullanılan yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalara geçici gümrük vergisi muafiyeti

Aynı Karara eklenen geçici 15 inci madde ile cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçaların geçici gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Eklenen madde:

“GEÇİCİ MADDE 15 - (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)

Kaynak: Verginet

0 Yorum

Yorum Yaz