Bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun yayınlandı.

Bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun yayınlandı.

Kanun ile başlıca, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda düzenlemeler yapılarak bazı istisna uygulamalarının süreleri uzatıldı. 

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 • Mobil oyun geliştiricileri için mevcut düzenlemede yer alan uygulamaya göre mobil oyun geliştiricilerinin elde ettikleri gelirler belirli şartlara bağlı olarak gelir vergisinden istisnaydı. Yeni düzenleme ile İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da bu istisna kapsamında değerlendirilecektir.Yürürlük 01.01.2024 
 • İhracatta götürü gider uygulamasına son verilmiştir.
 • Türkiye'den verilen ve yurtdışında yararlanılan (hizmet ihracatı) hizmetlerden elde edilen kazançlar (mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi gibi) için %50 vergi istisnası uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile istisna oranı %80 olarak güncellemiştir.
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde uygulanan %5 oranlı gelir vergisi stopajı yapılmaktadır. Düzenleme ile Cumhurbaşkanına bu oranı belirleme yetkisi verilmiştir.
 • Sporcular elde ettikleri kazancı, gelir vergisi tarifesinin 4.dilimini geçerse beyanname ile bildirmek zorundadır. Bu dilimin altında kalan kazançlar için beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu düzenleme 31.12.2023 tarihinde sona ermekteydi. Yapılan değişiklik ile uygulama süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.


KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 
 • Katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet A.Ş.’ye kurumlar vergisi muafiyeti tanınmıştır.
 • Merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirketlere; ödenmiş sermayesinin en az %50’si oranında sahip olan gerçek kişilerin, bu şirketlerden elde ettikleri kar payı, kazancı ilgili yılda Türkiye'ye getirmeleri şartıyla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna 01/01/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacaktır.
 • Türkiye'den verilen ve yurtdışında yararlanılan (hizmet ihracatı) hizmetlerden elde edilen kazançlar (mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi gibi) için %50 vergi istisnası uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile istisna oranı %80 olarak güncellemiştir.
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde uygulanan %5 oranlı kurumlar vergisi stopajı yapılmaktadır. Düzenleme ile Cumhurbaşkanına bu oranı belirleme yetkisi verilmiştir.
 • İhracatçı şirketlerin ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazanca %5 Kurumlar Vergisi indirimi uygulanmaktadır. Yeni düzenleme ile imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracatlar için de %5 kurumlar vergisi indirimi getirilmiştir. Bu indirim 2023 yılı kazançkarını da kapsamaktadır.
 • 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olan, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.


VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Mükelleflerin kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında vergi idarelerinden yapacakları sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınacaktır.  Katılma payları 3'er aylık sürelerle hesaplanıp ödenecek,ödenmeyen katılma payı olduğunda yeni sorgulama yapılamayacaktır. Yürürlük 01.01.2024
 • Sanayi sicil belgesi sahibi mükellefler ile imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da Yatırım teşvik belgesi bulunan mükelleflerin bu belge kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar alacakları kullanılmamış yeni makinelerde amortisman oranını 2 kat olarak uygulayabilmekteydi. Yeni düzenleme ile bu süre 31.12.2024 tarihine uzatılmıştır.
 • Banka ve finans kurumlarının;  2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yaptıkları enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı bu kurumların elde ettikleri kazancın tespitinde kar/ zarar olarak dikkate alınmayacaktır.


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Yapılan değişiklik ile KDV iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma ve bu şekilde iade hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirleme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir.
 • KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecek KDV’ler sayılmaktadır.

  7491 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle, bu maddenin 1. fıkrasına (ç) bendi eklenmiştir. Bununla, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

  7491 sayılı Kanun’un 32 ve 33. maddeleriyle ise KDV Kanunu’nun 41 ve 46. maddelerinin 1 numaralı fıkralarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın;

 • 21. günü akşamına kadar verecekler ve
 • 23. günü akşamına kadar ödeyeceklerdir.
 • İlgili düzenlemeler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER
 • Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden, ÖTV aranmaksızın işlem tesis etmelerinin önüne geçilmesini sağlamak üzere, sözleşmelerin noterde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • ÖTV Kanunu'na ek serbest bölgeye yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında olmadığı hususu, Kanuna açıkça yazılmış ve oluşacak anlaşmazlıkların önüne geçilmiştir.
 • Kamu alacaklarının icra yolu ile tahsilinde düzenlenecek haciz zaptı 01.01.2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz