ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Yapılan değişikliklere göre 

  • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar” başlıklı (I/B/4) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının” ibaresi “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin” olarak değiştirilmiş, dördüncü paragrafında yer alan “yer alan yazı” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla iki yıl süreyle ve vize süresince geçerli olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı paragrafta yer alan “sanayi sicil belgesinin yenilenmesi veya değişikliği,” ibaresi “sanayi sicil belgesinin yenilenmesi, değişikliği veya vize edilmesi,” olarak değiştirilmiştir.
  • ÖTV muafiyetinden ithalatta ve ilk iktisabı yapılmamış taşıtlarda yararlanılan muafiyet için alınan belgenin nasıl olacağı konusunda açıklık getirilmiştir.  Buna göre ithalatta gümrük müdürlüğü tarafından istenen  “Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge” nin aslı veya noter onaylı örneği de aranacaktır.
  • ÖTV ödenerek yapılan ithalatlardan sonra ihraç edilen mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya iade edilmesine imkân tanınmış olup, bu iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz