Nakit Sermaye Artırımı indiriminde yeni oran

Nakit Sermaye Artırımı indiriminde yeni oran

Sermayesini nakit olarak artıran Kurumlar Vergisi mükelleflerinde Kurumlar Vergisi indirimi yapılırken uygulanacak oran belirlendi. 

Buna göre,

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” bölümünde sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, genel indirimi oranı %50 belirlenmiş olmakla birlikte, bu oranın 26.10.2021 tarihinden itibaren yurt dışından getirilen sermaye payları için %75 olarak  uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, bu indirimden; 2021 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ve/veya geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu çerçevede, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %24,52 oranı dikkate alınacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz