KDV uygulamalarında değişiklikler yapıldı. Tevkifat işlem tutarı artırıldı.

KDV uygulamalarında değişiklikler yapıldı. Tevkifat işlem tutarı artırıldı.

Katma Değer Vergisi Tevkifatı İle İlgili Değişiklikler;

KDV Tevkifat Uygulamasında Sınır 1.000,00-TL den 01.07.2021 tarihi itibari ile “2.000,00-TL” ye çıkarıldı.

01.07.2021 tarihi itibari ile KDV tevkifatına tabi işlemlerin uygulanacağı "Belirlenmiş Alıcılar" listesine "emeklilik şirketleri" eklendi.

Belirlenmiş alıcıların tamamına uygulanan genel tevkifat oranı 5/10'du. Bu oranın uygulamasından “sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenlenen sağlık hizmetleri" hariç tutuldu.

Kdv İstisnası İle İlgili Değişiklikler;

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Katma Değer Vergisi İstisnası uygulanabilmek için 01.07.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekecek:
İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.

Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan mal teslimleri ile hizmet ifalarında istisna kapsamındaki yüklenicilere yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanabilmesi için 01.07.2021 tarihi itibari ile Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alması gerekecek.

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları Katma Değer Vergisi İstisnası kapsamına alınmıştır.

Boyama defterleri Katma Değer Vergisi İstisna kapsamından çıkarılmıştır.

Matrah ve  İndirimlerde Yapılan Değişiklikler:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacaklar.

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi kapsamında finansman gider kısıtlamasına tabi işlemler işlem dışı tutulmuştur. 
 

Finansman gider kısıtlamasına tabi giderler ile ilgili yüklenilen KDV indirilebilecektir

Tebliğ ile finansman gider kısıtlamasına konu edilip KKEG olarak dikkate alınan kısımla ilgili yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceğine dair  aşağıdaki  açıklamaya yer verilmiştir.

Bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür. 

0 Yorum

Yorum Yaz