İşverenlere Sağlanan Bazı Destek ve Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı.

İşverenlere Sağlanan Bazı Destek ve Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı.

02 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de işverenlere sağlanan bazı destek ve teşviklerin uygulama sürelerini uzatan Kararlar yayımlandı.  

A) Normalleşme desteği

3246 Sayılı Karar ile kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesi uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresi 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmış; ayrıca aynı Kararla söz konusu destekten yararlanma süresi  3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Buna göre, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

B) Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulaması

3247 Sayılı Karar ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen ve 31/12/2020 tarihinde süresi dolan; genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 31/12/2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve geçici 10 uncu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247)

C) İlave istihdam teşvikleri

3248 Sayılı Karar ile;

 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin prim teşviki uygulama süresi 31/12/2022 tarihine,
   
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin  gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği uygulama süreleri 31/12/2022 tarihine 

kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında, Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında, özel sektör işverenlerince 5510 Sayılı Kanun’un 4/a kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanununun 4/a ve 4/c bentleri kapsamında SGK’ye bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanun’un 4/b bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.
   
  Söz konusu prim desteği 2022 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.
     
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamında, bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
   
  Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.
   
  Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2022 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanacaktır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmayacaktır.
   
  Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki desteklerden faydalananlar hariç olmak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu maddede yer alan vergi teşviklerinden yararlandırılacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz