KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Tebliğ ile yapılan değişikliklerden öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Kısmi tevkifat uygulama alt sınırı 2024 yılı için 6.900,00 TL olarak güncellendi.
  • Tebliğin taslak metninde, 2 No.lu KDV Beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcuna, aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde beyan edilen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV alacağının mahsubunun mümkün olmadığı belirtilmekteydi; ancak Tebliğin yayımlanan metninde bu ibare çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 2 No.lu KDV beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcunun, aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde mahsubunun mümkün olup olmadığı hususuna Tebliğ metninde açıkça yer verilmemiştir.
  • 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için gecikme zammı uygulanmayacaktır.
  • Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerine yapılan diğer hizmetler tevkifat kapsamına alınmıştır.
  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indiriminde KDV'nin ödenmiş olması şartına KDV Kanununda yer verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz